In Nederland zijn ongeveer 27.000 brandweermannen en –vrouwen actief. Een klein deel hiervan (ca. 4.500) werkt in beroepsdienst, de rest werkt als vrijwilliger. Werken bij de brandweer vraagt veel van het menselijk lichaam. De wekelijkse oefening, de bijbehorende opleiding en als u brandwacht bent, de ‘uitruk’. De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVRB) stelt dan ook hoge eisen aan een brandweerman of -vrouw.

Zo moet u:
• kunnen kruipen, klimmen, springen, lang staan, hard en soepel lopen, evenwicht bewaren en zware lasten dragen
• het werk kunnen doen bij hitte, koude en soms met natte kleding
• in stresssituaties rustig en weloverwogen kunnen handelen.

Als brandwacht dient u te beschikken over: een goede gezondheid, een goede conditie en een minimumlengte van 1.65 meter. Een brandweerkeuring heeft tot doel een geschiktheid advies af te geven voor beroeps -, vrijwillige – en bedrijfsbrandweerpersoneel.

Ten aanzien van de frequentie van de keuring worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• tot 40-ste levensjaar: eens per 3 jaar;
• boven 40-ste levensjaar: eens per 2 jaar;
• boven 50-ste levensjaar eens per jaar;
• duikers: eens per jaar.

De keuring bestaat uit de volgende elementen:
• beoordeling door de keuringsarts van de vooraf ingevulde vragenlijst
• gesprek met de keuringsarts
• meting van bloeddruk en pols
• gehoortest
• oog onderzoek, zonder en eventueel mét bril/contactlenzen
• urine onderzoek
• inspanningstest, waarbij hart- en longvermogen gemeten wordt
• lichamelijk onderzoek

De volgende zaken dient u mee te nemen naar de keuring:
• legitimatie bewijs (rijbewijs of paspoort)
• ingevulde vragenlijst
• urine in een goed schoongewassen potje (evt. verkrijgbaar bij uw apotheek)
• eventueel uw medicijnen in het doosje met de stikker van de apotheek
• eventuele medische gegevensEen jaarlijks duikmedisch onderzoek voor sportduikers wordt aanbevolen door de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD). MCD verricht deze medische keuring volgens de norm van de NVD waardoor u verzekerd bent van een professionele en adequate keuring.

Wat moet u meenemen:
• Identiteitsbewijs
• Ingevulde gezondheidsverklaring (PADI)
• Potje verse urine
• Eventuele medicijnen en brieven van de specialist

De keuring bestaat uit:
• Doornemen van de gezondheidsverklaring
• Een gesprek met de keurende arts
• Bloeddrukmeting, lengte, gewicht, BMI
• KNO onderzoek
• Neurologisch onderzoek
• Longfunctie test
• Inspanningstest (steptest)

Klik hier om het PADI-Formulier te downloadenHet doel van health-checks is het doen van een algemene inventarisatie van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van uw medewerkers met als hoofddoel de meest frequente gezondheidsrisico’s vroegtijdig in kaart te brengen en aan te pakken. De nadruk ligt hierbij op persoonlijke gezondheidsrisico’s, zoals bijvoorbeeld het risico op hart- en vaatziekten.

Onze basis health-check bestaat uit de volgende onderdelen:
• Vragenlijst
• Lengte gewicht
• BMI
• Gezichtsvermogen
• Gehoorsonderzoek fluistertest
• Pols en bloeddruk
• Compleet lichamelijk onderzoek door de arts
• Peakflowmeting
• Eenvoudig bloedonderzoek
• Eenvoudig urine onderzoek
• Bespreking arts

Meenemen:
• Potje verse urine
• Identiteitsbewijs
• Medicijnen
• Bril/lenzen

Uitbreiding van de health-check is mogelijk met uitgebreid bloedonderzoek, uitgebreid urine onderzoek, een longfunctieonderzoek, een audiometrie, en een rust-ECG.Iedereen met een normale lichamelijke en geestelijke gezondheid kan gaan parachutespringen. Er gelden slechts twee eisen voor deelname aan een SL-opleiding of AFF-opleiding:
1. een minimumleeftijd van 16 jaar en onder de 18 jaar schriftelijke toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
2. een medische verklaring, afgegeven door een arts

Wat moet u meenemen
• Identiteitsbewijs
• Papieren keuring indien aanwezig
• Medisch verklaring parachutespringen
• Potje verse urine
• Eventuele medicijnen en brieven van de specialist
• Bril/lenzen

De keuring bestaat uit
• Een gesprek met de keurend arts
• Bloeddrukmeting, lengte, gewicht, BMI
• Lichamelijk onderzoek bewegingsapparaat, hart, longen, nieren
• KNO onderzoek
• Neurologisch onderzoek

Download Medische Verklaring ParachutespringenPMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek. Artikel 18 van de Arbowet legt werkgevers de verplichting op om PMO aan hun werknemers aan te bieden:

• De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

• De werkgever moet een PMO aanbieden aan de werknemers, en neemt ook de kosten van PMO voor zijn rekening. De ondernemingsraad kan de werkgever wijzen op zijn verplichting om een PMO aan te bieden. Ook individuele werknemers kunnen om een PMO vragen. Zij kunnen hun verzoek rechtstreeks bij de werkgever neerleggen, of bij een vertrouwenspersoon van het bedrijf.